Det forgangne år 2016

18. oktober 2016

Det forgangne år

Kort opsummering af generalforsamlingen 14. september 2016

12 stemmeberettigede og 5 ikke stemmeberettigede mødte op til generalforsamlingen.

Efter præsentation af ansatte og bestyrelse, informerede formanden omkring bestyrelsens arbejde samt den aktuelle udvikling af TBF.

Bestyrelsen mødtes 10 gange til ordinære møder, hvor prioriteten har ligget på etablering af solfangeranlægget samt den ønskede fusion med TSV. Derudover har den daglige drift været et af hovedpunkterne. Strategisk er bestyrelsen gået igang med at indhente viden omkring de fremtidige muligheder for varmeproduktion, herunder om denne kan placeres ved solfangeranlægget. Det sidste sker i tæt samarbejde med TSV.

Bestyrelsen har derudover deltaget i et udvalg sammen med TSV der varetager den direkte ledelse af I/S selskabet.

Solfangeranlægget blev færdiggjort i maj måned 2016, og har indtil generalforsamlingen stået for fulde varmeproduktion. Den forventede produktion kan først valideres efter minimum 1-2 år, men på nuværende tidspunkt ser det lovende ud. Økonomien har holdt sig indenfor anlægsbudgettet, og på grund af det lave rente niveau, så forventes prisen på den producerede MWh at ligge lidt under den aktuelle for fliskedlen. Dette betyder at der bidrages positivt til en lavere varmeregning med indførelsen af solvarmen. Virkningen er dog minimal grundet den lille forskel. Det skal dog fremhæves at varme produceret på solvarme forventes at ligge stabilt de næste år, og dermed bidrage positivt til en fastholdelse af varmeregningen på nuværende niveau. Solfanger anlægget indvies officielt den 24. september 2016.

TBF har øget forbrugerskaren med 2, og ligger nu på 580 forbrugere.

Mange har vedvarende udfordringer med at afkøle deres fjernvarmevand til det minimale krav på 23 grader Celsius. Disse forbrugere modtager en ekstraregning (motivationstarif) der dækker de afledte omkostninger herved. TBF vejleder gerne alle disse, men ofte handler det om indstilling af eget anlæg som kan gøres stort set uden omkostninger. En del forbrugere, har dog udfordringer med ældre varmtvandsbeholdere og enkelte med deres køleflade. En del lejere er heriblandt. På generalforsamlingen mødte der en gruppe af lejere der netop havde spørgsmål til motivationstariffen. Disse blev under debatten opfordret til at rette henvendelse direkte til deres udlejer, der står med vedligeholdelsen af eget anlæg. TBF vil være behjælpelig med teknisk viden til disse, hvis de henvender sig på værket.

Årsregnskabet godkendes enstemmigt, og det kommende års budget lægges frem til debat.

En teknisk fejl har for år tilbage indsneget sig i de trykte vedtægter, og bestyrelsen fremlagde forslag til udbedring heraf. Generalforsamlingen godkendte fremgangsmåden.

En enkelt forbruger fremlagde ønske om mere åbenhed i driften og især omkring bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen henviste til hjemmesiden og til muligheden for at kontakte både bestyrelse samt driftsleder.

Generalforsamlingen sluttede med genvalg til alle bestyrelsesposter, og nyvalg til suppleant.

Formanden