Generalforsamling 2021

20. maj 2021

Husk generalforsamling onsdag d. 16. juni kl. 19.30

Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

Pga. COVID-19 skal tilmelding til generalforsamling ske via e-mail til tbfjv@mail.dk senest mandag den 14. juni 2021.

Af samme grund vil der ikke være forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er som tidligere oplyst blevet udskudt pga. COVID-19, og bestyrelsen gør opmærksom på, at ovennævnte dato for generalforsamling er under forudsætning af, at vi kan efterleve myndighedernes gældende anbefalinger og retningslinjer for større forsamlinger.

Generalforsamlingen vil via lokalt dag- eller ugeblad blive indkaldt med minimum 14 dage og maksimum 4 ugers varsel, som det fremgår af vores vedtægter.