Husk generalforsamling

26. februar 2019

Husk generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 19.30.

Sted: Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.